Voimassaolevat säännöt

Voimassaolon alku: 15.01.2024 10:15:33

 

Nimi ja kotipaikka

 1.  

Yhdistyksen nimi on Pihtipudas-Seura ry. Yhdistyksen, jota näissä säännöissä nimitetään seuraksi, kotipaikka on Pihtiputaan kunta ja toimialueena Pihtipudas. Seura on poliittisesti sitoutumaton.

 

Tavoitteet ja toiminta

 1.  

Seuran tavoitteena on

 • työskennellä toimialueensa sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen kehittämiseksi sekä viihtyisyyden lisäämiseksi alueellisen omaleimaisuuden ja paikallisten erityispiirteiden pohjalta,
 • toimia kokonaisvaltaisen kotiseututyön tavoitteiden saavuttamiseksi paikallishistorian, paikalliskulttuurin, ympäristönsuojelun ja maisemahoidon sekä matkailun aloilla,
 • olla toimialueensa asukkaiden ja eri yhteisöjen yhdyssiteenä sekä
 • syventää asukkaiden kotiseudun tuntemusta ja paikallishenkeä sekä pyrkiä kaikin tavoin lisäämään heidän kiintymystään omaan kotiseutuunsa.

 

 1.  

Tavoitteensa toteuttamiseksi seura

 • toimialueensa asukkaiden etujärjestönä osallistuu aluetta koskevaan suunnitteluun ja pyrkii vaikuttamaan päätöksentekoon,
 • tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja viranomaisille,
 • on yhteistyössä kotiseututyön keskusjärjestöjen, kunnan sekä muiden samoja päämääriä toteuttavien yhteisöjen kanssa,
 • suorittaa ja tukee kotiseutua koskevaa tallennus-, tutkimus- ja julkaisutoimintaa,
 • harjoittaa museotoimintaa,
 • järjestää kokouksia, luentoja- ja esitelmätilaisuuksia sekä muuta seuran sisäistä ja ulospäin suuntautuvaa koulutus- ja tiedotustoimintaa,
 • järjestää kotiseutupäiviä sekä muita juhla-, taide- ja viihdetilaisuuksia,
 • toimeenpanee näyttelyjä, retkiä ja opintomatkoja jäsenilleen,
 • edistää asukkaiden omatoimisuutta ja tukee paikallista harrastustoimintaa sekä
 • pyrkii muillakin samankaltaisilla tavoilla toteuttamaan seuran tavoitteita,
 • julkaisee paikallislehteä

 

Jäsenistö

 1.  

Seuran varsinaiseksi jäseneksi pääsee jokainen sen tavoitteet ja säännöt hyväksyvä henkilö, jonka seuran hallitus jäseneksi hyväksyy. Jäsenyys katsotaan alkavaksi siitä ajankohdasta, jolloin jäseneksi ilmoittautuminen on hyväksytty. Varsinainen jäsen on velvollinen suorittamaan seuran syyskokouksen määräämän jäsenmaksun tai kertakaikkisen ainaisjäsenmaksun. Jos jäsen jättää kolmena vuotena jäsenmaksun maksamatta, hänet katsotaan eronneeksi. Seuran kannattajajäseneksi pääsee jokainen oikeuskelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy ja joka suorittaa syyskokouksen määräämän kannattajajäsenmaksun. Kannattajajäsenellä ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa. Hallitus pitää seuran jäsenistä lainmukaista jäsenluetteloa. Tällä sääntömuutoksella ei loukata saavutettuja jäsenoikeuksia.

 

 1.  

Jäsen voi erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta seuran kokouksen pöytäkirjaan.

Erotettu jäsen voi kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa erottamisesta tiedon saatuaan kirjallisesti valittaa päätöksestä seuran kokoukselle jättämällä valituskirjelmänsä hallitukselle.

 

 1.  

Kunniajäsenekseen seura voi hallituksen esityksestä kokouksessaan kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla ja pitkäaikaisesti on vaikuttanut seuran tavoitteiden toteuttamiseksi. Kunniajäsenellä ei ole jäsenmaksuvelvoitetta.

 

Kokoukset

 1.  

Seuran varsinaiset kokoukset ovat kevätkokous ja syyskokous. Kevätkokous pidetään ennen huhtikuun loppua ja syyskokous loka-joulukuun aikana. Lisäksi hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen. Mikäli vähintään kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä kirjallisesti vaatii ylimääräisen kokouksen kutsumista koolle tietyn asian käsittelyä varten, hallitus on velvollinen toimittamaan kokouskutsun neljäntoista (14) päivän kuluessa.

Seuran kokoukset kutsutaan koolle syyskokouksen määräämällä tavalla joko ilmoittamalla kirjeellisesti jokaiselle jäsenelle tai niissä lehdissä, joista syyskokous päättää. Kokouskutsu on toimitettava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta.

 

 1.  

Seuran kokouksessa on äänioikeus jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

 1.  

Seuran kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Käsitellään edellisen vuoden toimintakertomus ja päätetään sen hyväksymisestä.
 4. Esitellään edellisen vuoden tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto ja päätetään tilien hyväksymisestä sekä vastuuvapauden myöntämisestä
 5. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa kevätkokoukselle esittää.
 6. Päätetään äänivaltaisen edustajan valitsemisesta Suomen Kotiseutuliiton

 

 1.  

Seuran syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
 3. Hyväksytään seuraavan vuoden
 4. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksun sekä ainaisjäsenmaksun
 5. Päätetään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien
 6. Hyväksytään seuraavan vuoden
 7. Valitaan jäsenet hallituksen erovuoroisten jäsenten
 8. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille varamiehet tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja
 9. Päätetään seuran kokouksen koollekutsumistavasta 7 pykälän määräämissä
 10. Käsitellään muut mahdollisesti esille tulevat asiat, joista hallitukselle on tehty esitys vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta tai jotka hallitus haluaa syyskokoukselle esittää.

 

Hallitus

 1.  

Seuran toimintaa suunnittelee ja johtaa vuosikokouksessa valittava hallitus, johon kuuluu kahdeksan (8) kahdeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä, joista vuosittain on puolet erovuorossa.

Jäsenten erovuorot määrätään ensin arvan, sitten vuoron mukaan. Hallituksen puheenjohtajana tai varapuheenjohtajana voi yhtäjaksoisesti toimia enintään kuuden vuoden ajan.

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä kutsuu sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt vuodeksi kerrallaan. Hallitus nimeää yhden edustajansa itseoikeutetuksi jäseneksi paikallislehden julkaisutoimikuntaan. Hallitus voi asettaa keskuudestaan juoksevien asioiden hoitamista ja asioiden valmistelua varten 3-4 jäsenisen työvaliokunnan.

Hallitus voi asettaa avukseen sääntöjen edellyttämiä tehtäviä varten sille vastuunalaisia pysyviä tai tilapäisiä toimikuntia ja jaostoja.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme jäsentä sitä vaatii ja on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan sekä vähintään neljän jäsenen ollessa läsnä.

 

Nimenkirjoittajat

 1.  

Seuran nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja Kotiseudun Sanomien päätoimittaja, kaksi yhdessä.

 

Talous

 1.  

Seuran tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille vähintään kuukautta ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien on palautettava tilit lausuntoineen hallitukselle vähintään neljätoista (14) päivää ennen kevätkokousta.

 

 1.  

Seuralla on oikeus toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan avustuksia ja lahjoituksia, omistaa ja hallita toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta, harjoittaa kustannustoimintaa, tavanomaista kioskikauppaa ja kahvilaliikettä sekä asianmukaisella luvalla toimeenpanna arpajaisia

ja rahankeräyksiä.

 

Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

 1.  

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä ainoastaan seuran kokouksessa. Muutosehdotuksen on tällöin hyväksytyksi tullakseen saatava vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

 1.  

Ehdotus seuran purkamisesta on käsiteltävä kahdessa peräkkäisessä seuran kokouksessa, joiden väliä tulee olla vähintään yksi kuukausi ja ehdotuksen on hyväksytyksi tullakseen saatava kummassakin kokouksessa vähintään kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.

 

 1.  

Seuran purkautuessa sen varat luovutetaan kotiseututyötä edistävään tarkoitukseen (sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää) sekä huolehditaan museokokoelmien säilymisestä jonkin muun oikeuskelpoisen yhteisön hallinnassa sen mukaan kuin seuran viimeinen kokous päättää.

Seuran tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.